Kinh tế và phát triển
Huế phát động thực hiện nếp sống văn minh đô thị
14:43 | 17/03/2009
Thực hiện chủ đề “Năm 2009 năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, toàn thành phố sẽ tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao nhận thức, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị, giữ gìn tốt vệ sinh môi trường để xây dựng thành phố ngày càng “xanh - sạch - đẹp” và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự.
Huế phát động thực hiện nếp sống văn minh đô thị
Tại Lễ phát động

Tại Lễ phát động, ông Phan Trọng Vinh- Chủ tịch UBND thành phố đã đề nghị các xã, phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố và kế hoạch của UBND thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, vận động mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng pháp luật, kỷ cương, nghiêm túc chấp hành Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nhân rộng các nhân tố mới, cách làm hay và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiện ích đô thị, các trang thiết bị phương tiện cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị theo quy định của pháp luật…  

Theo đó, định hướng xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế từ nay đến những năm tiếp theo sẽ bao gồm những nội dung chủ yếu như: sống và làm việc theo Hiếp pháp và pháp luật, nghiêm túc chấp hành các quy định do Nhà nước ban hành, thực hiện đúng nội dung, quy chế, quy ước của cơ quan, đơn vị, của cộng đồng dân cư; Xây dựng tốt các quan hệ cộng đồng, nếp sống văn hoá cá nhân, văn hoá gia đình, văn minh công sở; Có ý thức bảo vệ tài sản công, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông, trật tự đô thị; Thực hiện tốt nếp văn minh, lành mạnh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt xã hội khác; Phát huy truyền thống văn hoá, tinh thần yêu nước và lòng tự hào của các tầng lớp nhân dân về truyền thống của thành phố Huế, kết hợp thường xuyên nâng cao dân trí để mọi công dân có ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

P.V

Các bài mới
Các bài đã đăng