Huế luôn luôn mới
Đầu tư dự án “Chỉnh lý, số hóa và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ lịch sử trước năm 1975 tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế ”.
14:17 | 01/08/2016

Dự án nhằm mục tiêu tổ chức phân loại khoa học, xác định giá trị, lựa chọn, bảo quản an toàn tài liệu; tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ cho việc quản lý, khai thác thông tin tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Đầu tư dự án “Chỉnh lý, số hóa và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ lịch sử trước năm 1975 tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế ”.

Theo đó, dự án sẽ thực hiện sắp xếp, chỉnh lý tổng số 25,5 mét giá tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh; số hóa 1.545.000 tờ tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh; tiến hành tu bổ, phục chế 132.300 tờ tài liệu đã xuống cấp tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, thực hiện từ năm 2016 - 2020.

Lê Tân

Các bài mới
Các bài đã đăng