Huế luôn luôn mới
Bãi bỏ 17 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
15:51 | 06/09/2016

Ngày 05/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 17 văn bản quy phạm pháp luật trong 9 lĩnh vực do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:

Bãi bỏ 17 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
Ảnh minh họa ( Internet)

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có 02 văn bản gồm: Quyết định số 2662/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thủ tục thừa kế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 718/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định ghi nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 02 văn bản gồm: Quyết định số 679/2001/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý và hoạt động nối mạng, cập nhật, báo cáo và sử dụng thông tin trên mạng vi tính của ngành Du lịch; Quyết định số 2979/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xét chọn “Dịch vụ du lịch đạt chuẩn” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực Tài chính có 02 văn bản gồm: Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011; Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực Giao thông vận tải có 02 văn bản gồm: Chỉ thị số 14/2004/CT-UB ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô; Quyết định số 2845/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với các hộ gia đình có xe công nông thuộc diện cấm lưu hành.

Lĩnh vực Xây dựng - Nhà ở có 01 văn bản đó là Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong năm 2011.

Lĩnh vực Lao động và Thương binh xã hội có 01 văn bản đó là Quyết định số 2309/2005/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc quy định đơn giá ngày công lao động nông nhàn.

Lĩnh vực  Giáo dục và Đào tạo có 01 văn bản đó là Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ có 03 văn bản gồm: Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời quản lý các dự án nông thôn miền núi cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương; Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời đánh giá, nghiệm thu dự án nông thôn, miền núi cấp tỉnh ủy quyền địa phương quản lý; Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực Công thương có 03 văn bản gồm: Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai Luật Điện lực; Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo công tác an toàn điện trong mùa mưa; Quyết định số 2504/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lê Tân

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng