Huế luôn luôn mới
Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016
08:43 | 13/09/2016

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. 

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016
Ảnh minh họa ( Internet)

Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/12/2015 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch hành động số 103/KH-UBND ngày 28/6/2016 về thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 26/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 25/7/2016 về triển khai thực hiện chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24/5/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án, chương trình trọng điểm; thực hiện đồng bộ các chính sách, biện pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. Tập trung nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện “Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2016” theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư cho những dự án quy mô lớn tạo sức bật cho nền kinh tế, tạo điều kiện tốt nhất cho các dự án trọng điểm đang nghiên cứu đầu tư tại động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: các dự án của Bitexco, Vingroup, các nhà đầu tư Thái Lan, các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tập trung các biện pháp chủ động tạo nguồn và tăng thu ngân sách; đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, chú trọng thị trường đối với các sản phẩm chủ lực của Tỉnh.

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch; tạo thuận lợi cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là vấn đề kết nối hàng không, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch, phát huy vai trò của các hiệp hội du lịch, đồng thời có chính sách ưu đãi, quảng bá các loại hình dịch vụ du lịch mới lạ, đặc thù của địa phương Thừa Thiên Huế.

Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án vốn ngân sách theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ, Công văn số 3982/UBND-XDKH ngày 12/7/2016 và Công văn số 4658/UBND-XDKH ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, làm tốt công tác cảnh báo và khắc phục có hiệu quả tình hình sinh vật gây hại trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Triển khai phương án phòng, chống lụt bão, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai. Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng, tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn nâng cấp, đóng mới tàu thuyền hiện đại ra khơi đánh bắt xa bờ nhằm khai thác thủy sản bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện và nâng cao đời sống người nông dân.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tổ chức có hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho họ tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật để vận dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Thực hiện tiết kiệm chi tiêu phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay theo hướng ưu tiên cho các chương trình giảm nghèo, chương trình nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách về BHXH, BHYT và chăm sóc sức khỏe cho các hộ chính sách, hộ nghèo.

Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý nhà nước và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tập trung cải cách thể chế, trong đó chú trọng hoàn thiện các nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và hoàn thiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.

Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Kiểm soát và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường phòng chống cháy nổ và các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông...

Theo thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng