Tạp chí Sông Hương - Số 315 (T.05-15)
Tác phẩm mới tháng 05/2015

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở THỪA THIÊN HUẾ (nghiên cứu văn hóa), nhiều tác giả, Nxb. Thuận Hóa, 2014.

Trang 2/2