Tạp chí Sông Hương - Số 316 (T.06-15)
Chuyên đề: Văn học thiếu nhi - những góc nhìn

Viết về đề tài thiếu nhi thực sự thành công, phần nhiều là những tác phẩm độc giả lớn tuổi cũng yêu thích, như Dế mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài), Không gia đình (Hector Malot), Kiến và chim bồ câu (Lép Tônxtôi), Truyện cổ Andersen, Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng), Chuyện núi đồi và thảo nguyên (Tchinguiz Aitmatov), v.v.

Bàn tay Phật độ


Nhạc và lời: HOÀNG TRỌNG MỘC

Trang 2/2