Tạp chí Sông Hương - Số 319 (T.09-15)
Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh từ góc độ tu từ học và nguyên lý đối thoại

YẾN THANH

Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo viết ngày 28/8/1945 tại 48 Hàng Ngang và đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một văn bản chính trị quan trọng bậc nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại.

Trang 2/2