Tạp chí Sông Hương - Số 376 (T.06-20)
Rượu quê
Nhạc: DƯƠNG ANH ÐẰNG
Thơ:   MAI VĂN HOAN
Thơ Sông Hương 06-2020


Nguyễn Giang San - Trịnh Sơn - Lâm Hạ - Tịnh Bình - Hồ Huy Sơn

Trang thơ Thiếu nhi 6-20


Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Thanh Hải

Tác phẩm mới tháng 06/2020


ĐƯỜNG BIÊN THƠ (phê bình), Hồ Thế Hà, Nxb Văn học, năm 2020.

Trang 2/2