Tạp chí Sông Hương - Số 391 (T.09-21)
Chùm thơ Trương Đình Phượng


TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

Thơ Sông Hương 09-2021


Phạm Hiền Mây - Tiến Thảo - Phan Trung Thành - Đoàn Trọng Hải - P.N.Thường Đoan - Hoàng Hạ Miên

Trang 2/2