Tạp chí Sông Hương - Số 395 (T.01-22)
Có đợi ta về..?

Nhạc: TRƯƠNG PHÁP
Lời thơ: LÃNG DU
Trang 2/2