Tạp chí Sông Hương - Số 403 (T.09-22)
Về thời khắc vua Bảo Đại thoái vị

DƯƠNG PHƯỚC THU

Một số cuốn sách bao gồm cả thể loại hồi ký, hồi ức được xuất bản gần đây đều có viết về thời khắc vua Bảo Đại thoái vị tại lầu Ngọ Môn, Kinh đô Huế.

Trang 2/2