Tạp chí Sông Hương - Số 414 (T.08-23)
Thơ Sông Hương 08-2023


Trần Tịnh Yên - Đoàn Văn Mật - Cao Nguyên Quyền - Ngô Mậu Tình

Vấn vương người ơi


Nhạc và lời: DƯƠNG BÍCH HÀ

Chiến công đầu tiên của Giải phóng quân Huế

DƯƠNG PHƯỚC THU

Bắt sáu tên giặc Pháp nhảy dù xuống huyện Phong Điền.
Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi, chiều cùng ngày, tại Sân vận động Bảo Long (về sau đổi gọi là Sân vận động Tự Do), trước hàng vạn đồng bào dự mít tinh, Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Thừa Thiên được thành lập và ra mắt, do nhà giáo Tôn Quang Phiệt làm Chủ tịch.

Trang 2/2