Tạp chí Sông Hương - Số 160 (tháng 6)
Vĩnh Nguyên - Trần Hoàng Phố - Nguyễn Trần Thái - Võ Phước - Đào Trung Việt - Nguyễn Chí Hoan
Trang 2/2