Tác giả: Hoàng Chưởng
Súng thần công tại cố đô Huế

HỒ VĨNH

Bất luận một triều đại nào, quân đội là một tổ chức quan trọng cho bộ máy của triều đại ấy. Thiết chế quân sự dưới thời triều Nguyễn cũng có qui cách và lớn mạnh.