Tác giả: Ngàn Thương
Hai màu hoa

Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   NGÀN THƯƠNG
Chùm thơ Ngàn Thương


NGÀN THƯƠNG