Tác giả: Nguyễn Khắc Thạch
Lỡ mất cái 'không'

NGUYỄN KHẮC THẠCH 

Lỡ chuyến đò có thể chờ chuyến đò sau. Lỡ mất cung có thể chuộc lại cung từ người nhặt được. Lỡ mất cái không biết tìm ở đâu đâu?

Chùm thơ Nguyễn Khắc Thạch


NGUYỄN KHẮC THẠCH