Từ Ô Lâu đến Hải Vân
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
08:55 | 23/09/2022

Ngày 19 tháng 9, Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế đã có thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế năm 2022. 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cụ thể:

 
 

 

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huếban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Liên hiệp Hội và tạp chí Sông Hương nhằm bổ sung số lượng viên chức hiện đang thiếu hụt nghiêm trong do nghỉ hưu và nghỉ việc trong thời gian qua.

2. Yêu cầu

- Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và chỉ tiêu biên chế được giao của đơn vị; đảm bảo về số lượng, chất lượng; đúng đối tượng, đủ điều kiện và tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển dụng;

- Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh trong xét tuyển để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 03

Trong đó: Chỉ tiêu làm việc tại Văn phòng Liên hiệp Hội: 01 người
                 Chỉ tiêu làm việc tại Tạp chí Sông Hương: 02 người

2. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3. Đối tượng và ưu tiên chung

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 khi phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 khi phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 khi phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Đối tượng và các yêu cầu cụ thể

a) Đối với 01 chỉ tiêu làm việcVăn phòng Liên hiệp Hội

- Vị trí việc làm: Chuyên viên hành chính tổng hợp;
- Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

b) Đối với 02 chỉ tiêu làm việc tại Tạp chí Sông Hương

- Vị trí việc làm: Biên tập viên;
- Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngữ văn, Báo chí, Lịch sử;

5. Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, TRÌNH TỰ TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

a) Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định sẽ được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. - Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Trình tự tuyển dụng

  3.1. Thông báo tuyển dụn
g
- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

- Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:
+ Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;
+ Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển, xét tuyển;
+ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;
+ Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;
+ Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển;

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng;

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng;

- Đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu phiếu kèm theo Kế hoạch này);
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển theo xếp loại của trường;
+ Giấy chứng nhận, bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đạt giải cá nhân;
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
+ 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận Lưu ý: Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng, hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại;

3.2. Các bước tuyển dụng

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban liên quan đến công tác tuyển dụng theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020.

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Tổ chức xét tuyển:

+ Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở Liên hiệp Hội;

+ Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

4.4. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao giấy khai sinh;
b) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
c) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ. Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng.

4.5. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.\

5. Tài liệu ôn tập

- Đối với chỉ tiêu biên chế làm việc tại Văn phòng Liên hiệp Hội: Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; Nghị định 45/2010/NĐ-CP  ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản quản lý hội; Các văn bản khác có liên quan đến hoạt động của Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế;
- Đối với chỉ tiêu biên chế làm việc tại Tạp chí Sông Hương: Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; Luật báo chí hiện hành; Các văn bản khác liên quan đến Tạp chí Sông Hương.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày có thông báo tuyển dụng

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:
- Nộp tại Văn phòng Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế, 01 Phan Bội Châu, thành phố Huế.

 

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký dự tuyển: 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày...........tháng........năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Đối tượng dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017)
(Dán ảnh 4 x 6)  Vị trí dự tuyển (1):.........................................................................................
..........................................................................................................................
Đơn vị dự tuyển (2):..............................................................................................
.....................................................................................................................................
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ………………………….……..…….Ngày sinh ……………………Nam □ Nữ □
Dân tộc:………………………………Tôn giáo: .......................................................................
Số CMTND: ………………….……………..Ngày cấp: ………………….Nơi cấp: ................................
Điện thoại liên hệ để báo tin: …………………………………………..Email: ...................................
Quê quán: .....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ................................................................................................................
Tình trạng sức khỏe:………………….., Chiều cao ……………………, Cân nặng: ..............kg
Thành phần bản thân hiện nay: ...................................................................................................................................
Trình độ văn hóa: ...........................................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ……………….. Chuyên ngành đào tạo: …………….……….…………   
Loại hình đào tạo:…………..……Xếp loại tốt nghiệp……….……  Điểm TBTK: …………..
Trình độ Ngoại ngữ……………………                     Trình độ tin học: …………………………...

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Bố mẹ:
- Họ và tên bố: …………..………………………..….…..Tuổi: ….…  Nghề nghiệp:.....................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ..........................................................................
.............................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?..................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có)
.............................................................................................................................................................
- Họ và tên mẹ: …………..………………………..….…..Tuổi: ……Nghề nghiệp:..........................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .....................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?..................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang làm (nếu có)  ………………………………………………………..………………………………………
..........................................................................................................................................................
2. Anh, chị, em ruột:
- Họ và tên: ………………………………………………………………………Tuổi:..........................
- Nghề nghiệp:..............................................................................................................................
- Nơi làm việc: ...............................................................................................................................
- Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................................
3. Vợ hoặc chồng:
- Họ và tên: ………………………………………………………………………Tuổi:.....................
- Nghề nghiệp:.............................................................................................................................
- Nơi làm việc: .............................................................................................................................
- Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................................
4. Các con:
- Họ và tên: ………………………………………………………………………Tuổi:.....................
- Nghề nghiệp:.............................................................................................................................
- Nơi làm việc: ..............................................................................................................................
- Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................................

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (NẾU CÓ)
...........................................................................................................................................


IV. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Từ tháng, năm đến tháng, năm Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành đào tạo Hình thức đào tạo(3) Xếp loại bằng /Chứng chỉ  
        
        
V. THÀNH TÍCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
STT Tên cuộc thi, công trình nghiên cứu Thời gian(4) Kết quả cuộc thi, công trình nghiên cứu(5) Ghi chú
1       
2       
3       
4       
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thông tin không đúng sự thật./.
 
NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

-----------------------------------
(1)Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng.
(3) Ghi rõ hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, đào tạo từ xa, bồi dưỡng…. /Văn bằng TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư..../Chứng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(4)Ghi rõ thời gian tham gia cuộc thi, thời gian thực hiện công trình nghiên cứu.
(5) Ghi rõ đã đạt giải thưởng gì trong các cuộc thi; công trình nghiên cứu khoa học và được cấp nào công nhận; kết quả nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành nào ở trong hoặc ngoài nước.

 

 

 

 

 

Tạp chí Sông Hương

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng