Nhịp điệu cuộc sống
Thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương
13:26 | 28/02/2017

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.

Trung tâm Xúc tiến thương mại là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.
Tại Quyết định trên, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Công Thương căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại sau khi có ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về biên chế và số lượng người làm việc, thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng