Lục bát dự thi
Chùm thơ lục bát dự thi năm 2010
Kiều Trung Phương - Nguyên Hào - Nhất Lâm
Chùm thơ lục bát dự thi năm 2010
Ngọc Tuyết - Trương Anh Tú - Phan Thành Minh
Trang 2/2