Giá sách Sông Hương
Thơ Tân Hình Thức
Chuyên đề: Thơ Tân hình thức Việt - Những sinh hoạt mới
09:03 | 27/10/2017

Lịch sử Thơ Tân hình thức (THT) Việt bắt đầu từ khoảng năm 2000, nhà thơ Khế Iêm làm bài thơ “Tân hình thức và câu chuyện kể” đồng thời viết một tiểu luận giải thích cách đọc thể loại thơ mới này.

Chuyên đề: Thơ Tân hình thức Việt - Những sinh hoạt mới

Gần như ngay lập tức, nhiều bài thơ THT Việt được nhiều nhà thơ khác hưởng ứng sáng tác. Từ đó, Thơ THT Việt bắt đầu phát triển thành một trường phái. Đến năm 2013, thống kê từ các nghiên cứu cho thấy: Thơ THT Việt trong và ngoài nước qua 14 năm, có 16 ấn phẩm được xuất bản, trong đó, có những cuốn xuất bản ở Mỹ và Việt Nam.

Tạp chí Sông Hương không chỉ là tạp chí đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu các tác phẩm Thơ THT Việt, mà còn tổ chức 2 chuyên đề: 1, chuyên đề Thơ THT Việt trên số báo 280, tháng 6/2012; 2, chuyên đề Thơ THT Việt trên Số đặc biệt Sông Hương tháng 12/2012, giới thiệu không chỉ thơ mà còn truyện thơ Tân hình thức, nhạc phổ thơ Tân hình thức và tranh của các họa sĩ vẽ từ cảm hứng thơ Tân hình thức… Từ năm 2011, trong các số báo bình thường, Tạp chí đã giới thiệu các bài viết về Thơ THT Việt của các nhà lý luận phê bình Đặng Tiến, Khế Iêm; đã chọn đăng một số bài thơ Thơ THT Việt, xem đó như là một thể loại thơ bình đẳng như bao thể loại thơ Việt khác trong dòng chảy văn học Việt Nam.

Những bước đi mới của Thơ THT Việt so với trước đây (2013) là đến năm 2017, đã có 5 thế hệ làm Thơ THT Việt, số tác phẩm đã lên đến 20 (thêm Kỷ yếu Hội thảo Thơ Tân hình thức Việt - tiếp nhận và sáng tạo, Tạp chí Sông Hương, Huế, 2014; Thơ Tân hình thức Việt - tiếp nhận và sáng tạo, Nxb. Thuận Hóa, 2014; Tân hình thức - nghĩ về cách làm thơ, Khế Iêm, Nxb. Thuận Hóa 2016; Thơ Tân hình thức Việt, Nhiều tác giả, Nxb. Thuận Hóa, 2016). Tất nhiên, còn nhiều bản thảo thơ THT Việt chưa xuất bản. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, với các ấn bản điện tử tiếng Việt và song ngữ Việt - Anh, Thơ THT Việt đang hội nhập với các nền văn chương thế giới.

Để bạn đọc hình dung rõ hơn về những bước đi mới của Thơ THT Việt, Tạp chí Sông Hương số này thực hiện chuyên đề “Thơ THT Việt - những sinh hoạt mới”. Hy vọng đây sẽ là những tư liệu thú vị cho các nhà nghiên cứu, phê bình văn học; là cơ hội để các nhà thơ THT Việt nhìn nhận lại một chặng đường và hướng đi mới trên con đường sáng tạo.


Ban Biên Tập
(SHSDB26/09-2017)
 

Các bài mới
Thơ dịch (03/11/2017)
Các bài đã đăng