Ca khúc
Lá Tương Tư
15:54 | 13/10/2022


Nhạc: Trương Như Thoại
Lời: Nguyễn Phước Ái Duyên

Lá Tương Tư
Ảnh: internet(TCSH46SDB/09-2022)

Các bài mới
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Hoài niệm (02/02/2024)
Các bài đã đăng
Lời ru (26/08/2022)